Programmeerimiskeel C/Operaatorid

Operaatorite tabel muuda

Operaatorid Kirjeldus Näide kasutusest Assotatiivsus
Postfiks - a la järelliite operaatorid Vasakult paremale
() funktsiooni kutsuv operaator vaheta (x, y)
[] massiivi indeks operaator mas [i]
. liikme juurdepääsu operaator
objektile klassi/ühendi tüübis
või selle viitele
obj.liige
-> liikme juurdepääsu operaator
viide objektile klassi/ühendi tüübis
viit->liige

Unaarsed Operaatorid Paremalt vasakule
! loogikalise eituse operaator !eof_j6utud
~ bitikaupa eituse operaator ~mask
+ - unaarne liitmis/lahutamis operaator -num
++ -- post-suurendamis/vähendamis operaator num++
++ -- pre-suurendamis/vähendamis operaator ++num
& aadresseeriv (väärtus viidaks) operaator &andmed
* väärtusel suunav operaator *viit
sizeof sizeof operaator avaldistele sizeof 123
sizeof() sizeof operaator tüüpidele sizeof (int)
(tüüp) vormingutüüpi määrav operaator (float)i

Kordistavad Operaatorid Vasakult paremale
* / % korrutamine, jagamine ja jäägi operaatorid celsius_vahe * 9 / 5

Suurendavad Operaatorid Vasakult paremale
+ - liitmise ja lahutamise operaatorid l6pp - algus + 1

Bitkupa Operaatorid Vasakult paremale
<< vasakule nihke operaator bitid << nihke_pikkus
>> paremale nihke operaator bitid >> nihke_pikkus
& bitikaupa (and)ja operaator bitid & kustutav_mask
^ bitikaupa (xor)välistavvõi operaator bitid ^ ymberp88rav_mask
| bitikaupa (or)või operaator m22ra_mask

Relatsioonilise väärtuslikuse Operaatorid Vasakult paremale
< > <= >= vähem-kui, rohkem-kui, vähem-kui või
võrdne, rohkem-kui või võrdne
operaatorid
i < num_elemente

Relatsioonilise võrdväärtuslikuse Operaatorid Vasakult paremale
== != võrdne, mitte võrdne valik != 'n'

Loogika Operaatorid Vasakult paremale
&& ja operaator arr != 0 && arr->len != 0
|| või operaator arr == 0 || arr->len == 0
Väärtust Määravad Operaatorid Paremalt vasakule
= väärtuse loovutus operaator i = 0
+= -= *= /=
%= &= |= ^=
<<= >>=
lühendatud väärtustavad tehte operaatorid
(muutuja op= väärtus; on sama mis
muutuja = muutuja op väärtus;)
num /= 10

Operaatorite tabel märkused muuda

  • Korduste sees, on vahe kas kirjutada pre- või post- suurendamist/vähendamist! Esimesel juhul vähendataks/suurendataks muutuja väärtust kohe, teisel juhul vähendatakse/suurendatakse muutuja väärtust alles eimesel ületäitmisel.
  • Väärtustamine(=) ja võrdlemine(==) omavad erinevat operaatorit! Ehk tingimuse:
if(opilene->hinne=0){j22bistuma(opilane);}else{l6petas(opilane);}

puhul ei pärita kas hinne on 0, vaid väärtustatakse tingimuses 0'ga, pärast mida muutuks tingimus tõesesks ja kõik õpilased jäetakse istuma!